FLUGA VS FJÄRIL

I skrivande stund sätter sig en fluga på mig ungefär var 10:e sekund, som jag slår till, men missar.
Har haft några mindre bra veckor, illamående, smärta, stress, tankar. Jag är min hjärnas bitch.
Jag befinner mig i en situation som jag inte kan påverka. Som en instängd jakthund letar jag efter en handling som förändrar, och, som jag kan identifiera mig med. Mitt behov av perfektion och kontroll svälter, avsaknaden ger mig abstinens och jag tar ut det på min omgivning utan att hinna märka det innan det är för sent. Det är en lättantändlig längtan som i stundens utlösande ger en viss slags av njutning, i isoleringen.
Det sitter en djävul på min axel som envist påpekar hur allt ligger på mina axlar. Med ”allt” menas framtiden, och i och med att jag tillåter mig att bli påverkad, är det mitt nu som jag offrar för en inbillad morgondag. På andra axeln sitter en ängel som tålmodigt påminner om mig om att ha tålamod och att ”man attraherar det man fokuserar på”. Det sista man vill höra när man släpar på korset; irritationen höjs ytterligare några grader och det outtalade svaret ”som om jag inte visste det…” blir det enda resultatet av självförsvar, med bundna händer.

Sådana här dagar försöker jag påminna mig själv om att allt är förbipasserande. Både det bra och det dåliga. It’s seen and it’s gone.
Jag påminns om att man behöver påminna sig själv om att se det man har, och inte det man saknar. Att leta efter lycka/frid/kärlek eller vad målet än må vara, är som att jaga en fjäril – den är alltid utom räckhåll. Men om jag lugnt sätter mig, kan den komma till mig och slå sig ned, precis där jag är.
Vi har ett val att acceptera att saker och ting är som dem är, utan att agera. Om vi tar det lugnt, inser vi att vi inte är försenade till någonting och inte kommer missa någonting i vårt egna liv.

Tillfredställelse…
Kommer som ett resultat av att man är accepterande och ödmjuk – av att man inte försöker forma och anpassa sig till någon given roll.
Tillfreds blir man, när man överlämnar sig helt och fullt åt livet – då man låter livet bara flyta genom en.


At the time of writing, a fly sits on me about every 10 seconds, which I hit, but misses.
I’ve had some less good weeks, with nausea, pain, stress, thoughts. I am my brain’s bitch.
I find myself in a situation that I cannot change. As a trapped hunting dog, I am looking for an act that changes, and that I can identify myself with. My need for perfection and control is starving, the abstinence gives me abstinence and I take it out on my surroundings without being able to notice it before it’s too late. It is a flammable longing that, in the moment of explosion, gives a certain kind of pleasure, in my isolation.
There’s a devil sitting on my shoulder, stubbornly pointing out how everything depends on me. By “everything” means the future, and since I allow myself to be affected, it’s my present that I sacrifice for an imagined tomorrow. On the other side is an angel who patiently reminds me of having patience and that “one attracts what one focuses on”. The last thing you want to hear when carrying the cross; the irritation is raised a few degrees more and the unspoken response “as if I didn’t know that …” becomes the only result of self-defense, with the hands tied.

These days I try to remind myself that everything passes by. Both the good and the bad. It’s seen and it’s gone.
I’m reminded that you need to remind yourself to see what you have, instead of what you’re lacking. Searching for happiness/peace/love or whatever the goal may be, is like chasing a butterfly – it is always out of reach. But if I calmly sit down, it can come to me and settle, right where I am.

We have a choice to accept things are as they are, without acting. If we take it easy, we realize that we’re not late for anything and won’t miss anything in our own life.

Satisfaction …
Comes as a result of being accepting and humble – because you don’t try to shape and adapt yourself to any given role.
When you surrender your life to life completely, you are satisfied – when you let life flow through yourself.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s