WHY I DON’T EAT MEAT

Vegetarian burger with raw sweet potatoe, feta, grilled nectarines and halloumi

Jag har hört både för- och nackdelar om vegetariskt “kött”. Jag har hittills inte ätit det som är gjort på Quorn (mögelsvamp). Det bästa märket jag hittat är Anamma. Jag och min syster gjorde hamburgare ikväll med glutenfritt hamburgerbröd (från märket Fria). Jag slutade äta kött för lite mer än en månad sedan efter att ha läst mycket av Sadhguru, bland annat hans bok Inner Engineering.

Energi är en anledning till att jag väljer bort kött. Det tar ca 50 timmar att smälta kött, så pass lång tid att det orsakar slöhet och till och med sjukdomar. Jag som haft problem med matsmältning märker en extremt stor förbättring efter att ersatt kött med frukt och grön som tar ca 1,5 timme att smälta.

Djur känner av sin omgivning på ett mer subtilt sätt än människor. Under tsunamin i Thailand hade djuren tagit sig upp mot högre höjder flera timmar innan vågen märktes av befolkningen. När ett djur ska slaktas känner den av vad som ska hända och dess stresshormoner ökar; dessa hormoner överförs sedan till de människor som äter köttet. Inget jag vill ha mer av!

I en jämförelse av världens bästa och sämsta kött visade det sig att det goda köttet kom från en ko som betat fritt utomhus i en lugn miljö hela sitt liv. Det äckliga köttet kom från en ko som stått i ett bås utan att kunna röra sig i 6 år…

Genom att minska sin köttkonsumtion minskar man denna massproduktions avtryck på miljön.

Inom yoga-traditionen bör man därför äta det som genetiskt är så olikt oss själva som möjligt. Växter är mest olikt människans genetik, sedan fisk.


I’ve heard both good and bad things about vegetarian “meat”. So far I haven’t eaten products made of Quorn (mold). The best brand I’ve found is Anamma. Me and my sister made hamburgers tonight with gluten-free hamburger bread (from the brand Fria).

I stopped eating meat a little more than a month ago after reading a lot of Sadhguru, including his book Inner Engineering.

Energy is one reason why I gave up meat. It takes about 50 hours to digest meat, so long that it will cause inertia, dullnezz and even diseases. I, who have had problems with digestion, notice an extreme improvement after replacing meat with fruit and green which takes about 1.5 hours to digest.

Animals feel their surroundings in a more subtle way than humans. During the tsunami in Thailand, the animals had gone up to higher heights several hours before the wave was noticed by the people.
When an animal is to be slaughtered, it knows what’s about to happen and its stress hormones increase; these hormones are then transferred to the pereson who eat the meat. Nothing I want more of!

In a comparison of the world’s best and worst meat it turned out that the tasty meat came from a cow that had grazed freely outdoors in a calm environment for its whole life. The poorly meat came from a cow that had been standing in a booth without being able to move for 6 years…

By reducing our meat consumption, this mass production’s impression on the environment will be reduced.

In the yoga tradition, one should therefore eat what is genetically most far away from ourselves. Plants are furthest, then fish.

One thought on “WHY I DON’T EAT MEAT”

  1. Pingback: LESS MEAT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s